mensendieckzaanzorg Maak een afspraak


Privacyverklaring / AVG

mensendieckzaanzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De praktijk hecht veel waarde aan de privacy van klanten en patiënten. In de behandelkamer is de privacy gewaarborgd. Ook hanteert de praktijk een privacy reglement. Voor jou betekent dit dat jouw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden verzameld in een map en bewaard achter slot en grendel. Op deze pagina kun je het privacyreglement inzien.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De praktijk spant zich in om aan de wettelijke eisen te voldoen en daarmee de risico’s in alle procedures en maatregelen rondom gegevensbescherming zoveel mogelijk te minimaliseren.

Contactgegevens

Ina Molenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van mensendieckzaanzorg. Zij is hier te bereiken.

Verwerkte persoonsgegevens

De praktijk verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan de praktijk hebt verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Gezondheidsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Het is voor mensendieckzaanzorg niet te controleren of een bezoeker van de site/dienst ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt op jouw verzoek deze informatie verwijderd als deze aanwezig is.

Doel en grondslag

Onderstaande lijst beschrijft het doel en de grondslag van de gegevensverzameling:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
mensendieckzaanzorg verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

mensendieckzaanzorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mensendieckzaanzorg) tussen zit. mensendieckzaanzorg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Winmens (administratiesysteem), deze website.

Bewaartermijn

mensendieckzaanzorg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De praktijk hanteert de wettellijke bewaartermijn voor persoonsgegevens van 7 jaar t.b.v. uit te voeren controles van Belastingdienst en zorgverzekeraars.

Delen met derden

mensendieckzaanzorg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. mensendieckzaanzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

mensendieckzaanzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hen je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mensendieckzaanzorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jow toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd op het verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

mensendieckzaanzorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens

mensendieckzaanzorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan hier direct contact op.