Algemene voorwaarden

Beste patient, client,

Je ben verwezen door de huisarts of specialist naar de Mensendieck voor behandeling van jouw klacht(en), of je komt op eigen initiatief, al dan niet op advies van de podotherapeut of verloskundige

Het is belangrijk dat je op de juiste wijze bent geïnformeerd over de regels die in mijn praktijk worden gehanteerd. De links geven hier uitgebreide informatie over.

Betalingsvoorwaarden

Algemeen

De behandeling van jongeren onder de 18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket
(18 behandelingen per kalenderjaar)

De behandeling van chronische aandoeningen (genoemd in de zogenaamde lijst Borst)
wordt eveneens vergoed vanuit het basispakket, vanaf de 21e behandeling per kalenderjaar.
Voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen dient je een aanvullend pakket te
hebben
De behandeling van niet-chronische aandoeningen bij mensen van 18 jaar en ouder
valt onder de aanvullende verzekering.
Als je twijfelt of Oefentherapie Mensendieck door jouw ziektekostenverzekeraar wordt
vergoed, raden wij je aan dit bij jouw verzekeraar na te vragen. Bent je niet aanvullend
verzekerd, dan zal je de behandeling zelf moeten betalen.

Ina Molenaar heeft met alle ziektekostenverzekeraars een contract!

Deze tarieven gelden als je niet (voldoende) verzekerd bent voor deze zorg.
Voor meer informatie kunt je terecht bij de therapeut.

Tarieven 2023 per behandeling

 • Zitting oefentherapie in de praktijk/online: € 35,00
 • Zitting oefentherapie aan huis: € 50,00
 • Telefonische zitting (tot 15 min.): € 20,00
 • Screening: € 15,00
 • Intake en onderzoek na screening: € 30,00
 • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek: € 55,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing: € 30,00
 • Eenvoudige, korte rapporten: € 50,00
 • Gecompliceerde/tijdrovende rapporten: € 75,00
 • Niet nagekomen afspraak (No-show): € 30,00

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck
of waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling
  oefentherapie Mensendieck.
 2. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder
  dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het
  recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief
  bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf
  betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak
  op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn
  geschied.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege
  in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal
  zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag
  verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck
  is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder
  dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten
  welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.
 4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering
  van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke
  kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet
  de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks
  door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan
  de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen
  van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid
  van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd
  is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende
  aard.
 7. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en
  oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
  is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente
  rechter.

Klachtenloket

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten.

Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te
benaderen.

Voorbehoud

Voorbehoud / Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van
Mensendieckzaanzorg. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u
zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de
voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de mensendieck zaanzorg-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel mensendieck zaanzorg en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mensendieck zaanzorg en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. mensendieck zaanzorg en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Mensendieck zaanzorg en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. mensendieckzaanzorg en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Mensendieck zaanzorg en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Mensendieck zaanzorg en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Informatie gebruiken

Mensendieck zaanzorg en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Mensendieckzaanzorg en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk
gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacyverklaring / AVG

Mensendieck zaanzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

De praktijk hecht veel waarde aan de privacy van klanten en patiënten. In de behandelkamer is de privacy
gewaarborgd. Ook hanteert de praktijk een privacy reglement. Voor jou betekent dit dat jouw persoonsgegevens
in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden.
Schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden verzameld in een map en bewaard achter slot en
grendel. Op deze pagina kun je het privacyreglement inzien.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De praktijk
spant zich in om aan de wettelijke eisen te voldoen en daarmee de risico’s in alle procedures en maatregelen
rondom gegevensbescherming zoveel mogelijk te minimaliseren.

Hygiene

Oefentherapie is een vak waarbij jij als patiënt soms in ondergoed onderzocht wordt. Ook is er voor bepaalde
oefeningen contact tussen therapeut en patiënt. Het wordt zeer op prijs gesteld als je rekening houdt met
betrekking tot jouw persoonlijke verzorging voorafgaand aan de behandeling.

Neem elke zitting een eigen, schone, handdoek of badlaken mee. De praktijk zorgt voor een schone
behandelkamer, oefenbank en oefenmat.

Voor vragen of meer informatie: